دروس ارایه شده توسط  دکتر مهدي صادقي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  تشریح و فیزیولوژی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  فیزیولوژی عمومی(4701)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  فيزيولوژي1 (هوشبري)
هوشبري ,
  پاتوفیزیولوژی
پرستاری (ارشد) ,
  فيزيولوژي2 (هوشبری)
هوشبري ,
  فیزیولوژی
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  فيزيولوژي (فوریت های پزشکی)
فوريت‌هاي پزشكي ,
  فیزیولوژی پیشرفته (هوشبری )
هوشبری (ناپیوسته) ,
  فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  فیزیولوژی سلول(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فيزيولوژي1(اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  فیزیولوژی خون(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  فیزیولوژی تنفس(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی 2 (مامائی پیوسته)
مامایی ,
  فیزیولوژی کلیه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی (پرستاری)
پرستاری ,
  فیزیولوژی 1
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  فیزیولوژی1 (مامایی پیوسته)
مامایی ,
  فيزيولوزي 2
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  فیزیولوژی (اتاق عمل ناپیوسته)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,

< >