فعالیت های اجرایی  دکتر مهدي صادقي  


  مسئول آزمايشگاه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  استاد مشاور دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ورودي 77
  استاد مشاور دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ورودي 84
  استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر پزشکی ورودي های 91 تا 93
  همكاري مستمر در راه اندازي و تجهيز حيوانخانه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  عضوانجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
  عضو كميته ارزشيابي مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در فاصله سالهای حدود 80 تا 83
  عضو كميته طرح درس و ارزشيابي سؤالات دردانشگاه علوم پزشكي بوشهر در فاصله حدود سال های 80 تا 82
  عضو كميته ارزشيابي اساتيد در سالهاي 1383 و 1384 در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  عضو كميسيون موارد خاص طي سالهاي 1382 تا 1384 در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  عضو كميته استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عمومي قبل از سال 87
  استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر پزشکی از حدود سال 82 تا 85

< >