جوایز و افتخارات  دکتر محبوبه رمضان زاده  


  کسب رتبه اول آزمون ورودی وزارت بهداشت در رشته پزشکی مولکولی در سال 1389 ، تهران- مرکز همایش های رازی ، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ، 1390 ، تقدیرنامه- یک جلد قرآن مجید- جایزه نقدی
دریافت فایل پیوست

< >