پایان نامه ها  دکتر محبوبه رمضان زاده  


  بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 97-1396 خاطره برنا پزشکی عمومی دکتر محبوبه رمضان زاده- دکتر زهرا جوهری" "
چکیده زمینه و هدف: سلامت معنوی یکی از ابعاد چهارگانه سلامت درانسان می‌باشدکه در کنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی، موجب ارتباط هماهنگ ویکپارچه بین نیروهای درونی می‌شود. همچنين يافته هاي برخي از پژوهش ها نشان داده است دانشجويان براي مقابله با استرس از شيوه هاي مختلف استفاده ميكنند، و يكي از عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي در دوره تحصيل، تدبيري است كه فرد براي رويارويي با استرس اتخاذ ميكند. عده ای معنویت را کاملترین مکانیسم سازگاری برای دانشجویان می‌دانند که می‌توان جهت رویارویی با اضطراب در موقعیت های مختلف تحصیلی از آن استفاده نمود. گزارشات مطالعات مختلف داخلی و خارجی در رابطه با تعامل بین سطح سلامت معنوی با عملکرد تحصیلی متناقض بوده است. از طرفی با توجه به این که به نظر می‌رسد عوامل فرهنگی واقلیمی روی هردو مولفه سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی موثر باشدو این مطالعه تاکنون در بوشهر انجام نشده است. مطالعه حاضر در همین راستا و با هدف بررسی رابطه بین سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی97-1396 طراحی شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری به طور کلی 2100 نفر می باشد که به صورت تصادفی 330 نمونه از بین رشته های پزشکی و دندان پزشکی، پیرا پزشکی، پرستاری و بهداشت انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از یک فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری و جهت سنجش سلامت معنوی از پرسشنامه سلامت معنوی استفاده شد. نرم افزار SPSS نسخه 18 جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. پس از استخراج آمارهای توصیفی و بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون‌ کروسکال والیس و من-ویتنی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. مقدار P کمتر از05/0 به عنوان مقدار معنی دار آماری در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین نمره سلامت معنوی 43/17± 27/81 به دست آمد که 4/82% افراد نمره متوسط، و 4/16% از افراد نمره بالا داشتند بین سلامت معنوی و سن، سنوات، جنسیت، رشته تحصیلی، محل سکونت و تحصیلات پدر رابطه معنادار وجود داشت. مشاهده شد با افزایش سن و سنوات تحصیل نمرات سلامت معنوی کاهش یافته است(p≤0.001). زنان از میانگین نمرات سلامت معنوی بالاتری برخورداربودند(p≤0.001). افرادی که در خوابگاه بسر می‌بردند از سلامت مذهبی بالاتری برخوردار بودند. میانگین نمره خودتنظیمی در یادگیری 61/13± 91/94 به دست آمد. همچنین بین سلامت معنوی و خود تنظیمی در یادگیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به نقش سلامت معنوی در مثبت نگری و ایجاد آرامش و کمک به بهبود عملکرد فردی به نظر می‌رسد لازم است سلامت معنوی در برنامه ریزی های آموزشی و فرهنگی به خصوص در حیطه عملی وارد شود که با توجه به مشاغل حساس و پر استرس گروه علوم پزشکی می‌تواند بسیار موثر باشد. واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، پیشرفت تحصیلی، دانشجو، علوم پزشکی.


< >