تحصیلات  دکتر محبوبه رمضان زاده  


  دکتری حرفه ای پزشکی علوم پزشکی اهواز ایران 1369 1376
  دکتری تخصصی (PhD) پزشکی مولکولی علوم پزشکی اصفهان ایران 1389 1394

< >