فعالیت های اجرایی  دکتر الهام رحماني  


  مدیر گروه بخش زنان دانشکده علوم پزشکی از سال 20/3/1392 لغایت اکنون
  مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 28/11/1386 لغایت 1/7/1389

< >