بیوگرافی  دکتر خليل پورخليلي  


  دوران کودکی تا دبیرستان

اینجانب متولد تنکابن هستم و تمام دوره تحصیلی از مقطع ابتدایی تا دبیرستان را در این شهر به اتمام رساندم.< >