فعالیت های اجرایی  دکتر خليل پورخليلي  


  مدیر گروه فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از 1388 الی 1395
  مسئول اساتید مشاور دانشکده 1397 تا کنون

< >