کتب و جزوات  دکتر نسرین مظفری  


  جنوبگان شعر ادبی شلاک 1392 نسرین مظفری
نگاهی اجمالی به شعر جنوب ایرانآمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی

  نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهابهاراتای هندی ادبی شلاک 1388 نسرین مظفری
جایگاه انسان در دو اثر مورد بررسی قرار گرفته است

  واژگان متروک در آثار منظوم ادبی شلاک 1390 نسرین مظفری
واژگانی که امروزه به کار برده نمی شود مورد بررسی قرار گرفته است


< >