تحصیلات  دکتر نسرین مظفری  


  دکترای زبان و ادبیات فارسی تهران ایران 1385 1387
  کارشناس ارشد باهنر کرمان ایران 1374 1377
  کارشناسی تربیت معلم تهران ایران 1368 1372

< >