پایان نامه ها  دکتر علي موحد  


  بررسی پروفایل اسیدهای چرب در جلبک های خوراکی نوع پادینا آسترالیس و سیستوسیرا ترینودیس و سارگاسوم اولیگو سیستوم جمع آوری شده از آب های ساحلی بوشهر خلیج فارس پرنیا ابراهیمی دکترا دکتر علی موحد" دکتر نیلوفر معتمد"
  همبستگی غلظت بیلی روبین به عنوان یک آنتی اکسیدانت و خطر بیماری های قلبی - عروقی فرشته مجیدی دکترا دکتر علی موحد،دکتر داریوش ایران پور" کامران میرزایی"
  اثر ترکیب ان استیل سیستئین و ویتامین سی برروی شاخصه های خونی در حین یک وهله ورزش درمانده ساز در موش های ماده علی عالی زاده کارشناسی ارشد دکتر بهمن تارودی زاده" دکتر علی موحد"
  بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت ماکول انواع میگوها در ساحل استان بوشهر عبدالوحید دهقان کارشناسی ارشد دکتر علی موحد،دکتر رضا حاجی حسینی " "
  بررسی شیوع فقر آهن در دانشجویان 18-22 ساله، سال تحصیلی 94-93 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رضا واقع بین دکترا دکتر علی موحد" سید مجتبی جعفری"
  بررسی اثر مصرف کوتاه مدت رزورترول بر عملکرد تیرویید در بیماران دیابتی تیپ دو فاطمه دهقانی دکترا دکتر محمد رضا کلانتر هرمزی،دکتر علی موحد" دکتر ایرج نبی پور"
  بررسی ارتباط بین سطح خونی ویتامین دی و بیومارکرهای بیماری های قلبی عروقی فاطمه امینی دکترا دکتر علی موحد" دکتر داریوش ایران پور"
  بررسی ارتباط بین نوع تغذیه و سنگ های ادرای در بیماران مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بوشهر سال 1383-1386 سمیه انصاری دکترای پزشکی دکتر علی موحد،دکتر محمد زکی عباسی" دکتر کامران میرزایی"
  بررسی اثرات هیستو کمیکال استات سرب بر کبد موش صحرایی نجمه زارعی دکترای پزشکی دکتر پرویز فرزادی نیا،دکتر صمد اکبرزاده" دکتر علی موحد"
  بررسی شیوع اختلالات چربی خون در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بوشهر طی سال تحصیلی 1386-87 الهه ابولفتحی ممتاز دکترای پزشکی دکتر علی موحد،دکتر ایرج نبی پور" دکتر صمد اکبرزاده"
  بررسی عوامل موثر در تشکیل سنگ های کلیوی راجعه و راه های پیشگیری از آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر بوشهر در چهارر ماهه اول سال 1381 آزاده ترکمانی-حوا کبگانی دکترای پزشکی دکتر علی موحد" دکتر محمد زکی عباسی"
  آنالیز بیوشیمیایی پنیر خرما جهت بررسی ارزش غذایی آن مهدی آذر شب دکترای پزشکی دکتر علی موحد،دکتر صمد اکبرزاده" مهندس محمد مهدی باغملایی"
  تعیین شیوع آسم در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بوشهر و بررسی بعضی عوامل موثر بر آن1388 زینب احمدزاده دکترای پزشکی دکتر علی موحد،دکتر مهدی صادقی" دکتر مهرزاد بهتویی"
  بررسی صدمات ناشی از استرس اکسایشی و نقش محافظتی ان استیل سیستئین حین فعالیت در مانده ساز در دانشجویان دختر و پسر غیر ورزشکار اعظم گودرزی کارشناسی ارشد دکتر علی موحد" دکتربهمن تارودی زاده"
  تعیین مقدار عناصر معدنی در جلبک های خوراکی نوع پادینا استرالیس و سیستوسیرا ترینودیس جمع آوری شده از آبهای ساحلی بوشهر معصومه سالمی دکترای پزشکی دکتر علی موحد" "

< >