کتب و جزوات  دکتر علي موحد  


  The book Free Radicals Antioxidants Aging And Disease Written by Josephe A.Knight has been translated to persian languege by Ali Movahed.
  رزوراترول در پیشگیری و درمان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1396 دکتر علی موحد

< >