فعالیت های اجرایی  دکتر نیلوفر معتمد  


  عضو کارگروه بررسي پيش نويس استانداردهاي پايه پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1385
  مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1385-1389
  عضو شوراي اخلاق دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1384 تا کنون
  عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1385 تا 1388
  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1385 تا 1389
  عضو شوراي توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1385 تا 1389

< >