تحصیلات  دکتر سیده طاهره موسوی  


  دوره دکترای حرفه ای پزشکی علوم پزشکی بوشهر ایران 1376 1384
  دوره تخصص ، بیماریهای کودکان علوم پزشکی تهران ایران 1384 1387
  دوره فوق تخصصی، بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم کودکان علوم پزشکی ایران ایران 1393

< >