جوایز و افتخارات  دکتر كامران ميرزائي  


  1- رتبه سوم بورد کشوری پزشکی اجتماعی ، 1384
  2- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1386
  3- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1388
  4- استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1389
  5- استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1390
  6- استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1391
  7- استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1392
  8- پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1385
  9- پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1386
  10- پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1387
  11- پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی -1388
  12- پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی -1390
  13- پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی - 1394
  14- پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1394
  15- استاد برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1386از دیدگاه دانشجویی
  16- استاد برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1388از دیدگاه دانشجویی
  17- استاد برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1391از دیدگاه دانشجویی
  19- پوستر برتر كنگره آموزش پزشکی - نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي – يزد 1386
  20- رتبه سوم کشوری برگزاری کارگاه آموزشی – یازدهمین همايش كشوري آموزش پزشكي – تهران 1389
  داور برتر فصلنامه طب جنوب – 1386
  22- رتبه نخست فرآیند آموزشی کشوری از دیدگاه شرکت کنندگان در حیطه ارزشیابی درچهارمین جشنواره شهید مطهری – مشهد 1390
  23- فرآیند آموزشی برتر کشوری در حیطه ارزشیابی درچهارمین جشنواره شهید مطهری – مشهد 1390
  24- فرآیند آموزشی برتر کشوری در حیطه مدیریت آموزشی درچهارمین جشنواره شهید مطهری – مشهد 1390

< >