دروس ارایه شده توسط  دکتر كامران ميرزائي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اپیدمیولوژی بیماریها
علوم تغذیه ,
  مدیریت آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  پاتوفیزیولوژی
علوم تغذیه ,
  تدریس آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  جمعيت و تنظيم خانواده
علوم آزمايشگاهي ,كتابداري پزشكي ,اتاق ع...
  اصول خدمات سلامت
پزشکی عمومی ,
  اصول مدیریت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اصول اپیدمیولوژی
پزشکی عمومی ,
  مدیریت بیماری های واگیر و غیر واگیر در ایران
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اپيدميولوژي (بهداشت 5)
پزشکی عمومی ,
  مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  كارآموزي پزشكي اجتماعي
پزشکی عمومی ,
  مدیریت بلایا
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  سلامت دهان و جامعه(معرفي دندانپزشكي)
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,رشته د...
  مدیریت جامع کیفیت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ارزیابی،تشخیصو درمان مبتنی بر جامعه
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  سلامت مدارس
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  سلامت سالمندان
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  کارورزی پزشکی اجتماعی
پزشکی عمومی ,
  تعیین کننده های اجتماعی سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  نگارش علمی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >