فعالیت های اجرایی  دکتر كامران ميرزائي  


  1- معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1384-85
  2- رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1385-87
  3- مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1389-93
  4- مدیر آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393-94
  5- سردبیر فصلنامه طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1385-86
  عضو کمیته طرح تحول سلامت در آموزش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394 تا کنون

< >