جوایز و افتخارات  دكتر علي اكبر خنسير  


  پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ، شهدای خلیج‌فارس بوشهر ، دکتر علیرضا رئیسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1394 ، تقذیر نامه
  پژوهشگر برترگروه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ، شهدای خلیج‌فارس بوشهر ، دکتر علیرضا رئیسی ، 1393 ، تقدیر نامه
  استادنمونه گروه علوم پایه ( گروه عمومی) دانشکده پزشکی ، بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر ، دکتر علیرضا رئیسی ، 1394 ، تقدیر نامه

< >