تحصیلات  دكتر علي اكبر خنسير  


  کارشناسی دانشگاه آزاده کازرون ایران 1372 1346
  کارشناسی ارشد دانشگاه علی گر هندوستان 2001 2003
  دکتری دانشگاه میسور هندوستان 2005 2010

< >