فعالیت های اجرایی  دکتر سعید کشمیری  


  ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر بوشهر 1396
  رئیس مرکز بهداشت شهرستان گناوه شهرستان گناوه 78
  دبیر کمیته ارتقاءکیفیت دانشگاه بوشهر 82
  رئیس شبکه بهداشت گناوه 85 گناوه 85
  رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر 91
  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر 93
  مسئول فراهم آوری عضو پیوندی دانشگاه بوشهر 94

< >