تحصیلات  دکتر سعید کشمیری  


  پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1369 1376
  متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران 1387 1391
  فلوشیپ درد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران 1395 1396

< >