پایان نامه ها  دکتر گيسو حاتمي  


  تشخیص فشار خون بالا با استفاده از نسبت فشار خون ه قد در کودکان بوشهری-1393 زها خضری دکتری حرفه ای گیسو حاتمی" نیلوفر معتمد"
  بررسی رعایت اصول حفاظت پرتویی در ارتباط با بیماران مورد آزمون رادیو گرافی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان شهدای خلیج فارس -1393 سوسن احمد زاده دکتری حرفه ای گیسو حاتمی" نیلوفر معتمد"

< >