فعالیت های اجرایی  دکتر گيسو حاتمي  


  مدیر گروه کودکان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1388-1394
  مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اسفد 1394 تا اکنون

< >