فعالیت های اجرایی  دکتر محمد علي حقيقي  


  مسؤول آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- دانشکده پزشکی 1379-1385
  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1395
  عضو شورای مرکز رشد زیست فن آوری دریایی خلیج فارس 1397
  مدیر گروه میکروب شناسی و انگل شناسی دانشکده پزشکی 1398

< >