تحصیلات  دکتر محمد علي حقيقي  


  کارشناسی میکروبیولوژی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ایران 1368 1372
  کارشناسی ارشد میکروبیو لوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- دانشکده پزشکی ایران 1374 1378
  دکترای باکتری شناسی پزشکی(PhD) تربیت مدرس ایران 1385 1392

< >