جوایز و افتخارات  دکتر فاطمه فرشادپور  


  پژوشگر برتر دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1394
دریافت فایل پیوست
  استاد نمونه علوم پایه دانشکده پزشکی ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1396 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  پژوشگر برتر دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1396
دریافت فایل پیوست
  تقدیر نامه از ریاست دانشگاه
دریافت فایل پیوست

< >