فعالیت های اجرایی  دکتر فاطمه فرشادپور  


  استاد مشاور دانشجویان پزشکی ورودی 93 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393-1395
  دبیر مسئول طرح تحول نوآوری در آموزش در حیطه علوم پایه دانشکده پزشکی
  Editorial Board Member of Pathogen & Infectious Disease Journal http://www.smartscitech.com/index.php/PID/about/editorialTeam 2014
  عضو کمیته اعتباربخشی دانشگاه دانشکده پزشکی-معاونت آموزشی 1395
  Editorial Board Member of World Journal of Virology http://www.wjgnet.com/2220-3249/SearchMembers?siteName=2220-3249&pageNumber=1&type=1&text=Iran 2016
  Editorial Board Member of Virology Research Journal http://www.alliedacademies.org/virology-research/editors.php 2016
  Editorial Board Member of World Journal of Hematology http://www.wjgnet.com/1948-5182/SearchMembers?siteName=1948-5182&pageNumber=1&type=1&text=iran 2016
  Editorial Board Member of virology and immunology journal https://medwinpublishers.com/VIJ/editorial-board.php 2016

< >