تحصیلات  دکتر فاطمه فرشادپور  


  کارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1382
  کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران 1385
  دکتری تخصصی ( Ph.D) ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران 1388

< >