تحصیلات  دکتر محمدرضا فریبرزی  


  دکترای عمومی علو پزشکی بوشهر ایران 1372 1379
  تخصص کودکان و نوزادان علوم پزشکی مازندران ایران 1384 1387
  فوق تخصص گوارش و کبد کودکان علوم پزشکی تهران ایران 1390 1392

< >