پایان نامه ها  دكتر بنفشه اسماعيل زاده  


  مطالعه اثر رتینوئیک اسید بر تمایز سلول های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی نیره ساجدی کارشناسی ارشد دکتر ملیحه نوبخت" دکتر بنفشه اسمعیل زاده"
در این تحقیق سلول¬های بنیادی ناحیه برآمدگی فولیکول مو طبق روش تغییر یافته Amoh (2005) از سبیل موش صحرایی جدا شده و بوسیله تکنیک فلوسايتومتري، درصد سلول¬هاي بيان كننده¬ي نشانگرهای تأیید کننده سلول¬های بنیادی ناحیه برآمدگی فولیکول مو یعنی CD34 و Nestin مشخص می¬شود. سپس اثر رتینوئیک اسید برميزان تمايز سلول¬هاي بنيادي فوليكول مو به سلول¬هاي نوروني بررسي مي¬شود. تمایز بیشتر جهت ایجاد نورون با بررسی بیان پروتئین سیناپتوفیزین مطالعه می¬شود. جهت بررسی زنده بودن سلول¬ها از روش MTT assay استفاده می¬کنیم. با استفاده از ایمونوسیتوشیمی تمایز سلول¬ها و وجود نشانگرهای اختصاصی مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. برای تمایز به نورون ابتدا از نشانگر توبولین¬β¬¬¬¬¬ΙΙΙ ،NeuN و سپس از سیناپتوفیزین استفاده می¬کنیم. همچنین با استفاده از ایمونوسیتوشیمی در نورون¬های متمایز شده از سلول¬های بنیادی فولیکول مو بیان نیتریک اکساید سنتتاز نورونی (nNOS) نیز بررسی میشود.

  بررسی هیستوپاتولوژیک آنژیوژنز در مدل آلزایمر در موش صحرایی شهاب رمضانپور اشکوری دکترای حرفه ای دامپزشکی دکتر سید محمد حسینی" دکتر بنفشه اسمعیل زاده"
بيماري آلزايمر یک ضايعه نورودژنراتيو پيشرونده، غيرقابل برگشت و تدريجي است كه موجب كاهش حافظه، تغييرات رفتاري و كاهش توانايي فكري در انسان مي گردد. آسيب عروق مغزي، ضايعه نوروني وسيع، از بين رفتن سيناپس ها و نيز كاهش نوروترانسميترها در مغز اين بيماران ديده مي‌شود. در این مطالعه با تزریق بتا آمیلوئید در هیپوکمپ موش صحرایی در گروه بیمار جهت ایجاد مدل آلزایمر اقدام گردید، با توجه به کاهش امتیازات مربوط به حافظه فضایی در آزمون Y-MAZE و مشاهده پلاک آمیلوئیدی و اثبات وقوع بیماری آلزایمر از لحاظ رفتاری و هیستوپاتولوژی، بررسی وضعیت عروق زایی در بافت مغز صورت گرفت. مطابق مشاهدات ما آنژیوژنز در ناحیه کورتکس و هیپوکمپ به میزان قابل توجه و معنا داری در گروه دچار آلزایمر نسبت به گروه شاهد و شم (دریافت کننده آب مقطر حلال بتا آمیلوئید) افزایش پیدا کرده است(P<0.05). هرچند آنژیوژنز در فرایند بازسازی ارگان ها، ترمیم و کمک به بازیابی فعالیت طبیعی بافت ها و در آسیب های ناشی از هیپوکسی و ایسکمی و سایر ضایعات پاتولوژیک نقش اساسی دارد، به نظر می رسد افزایش آنژیوژنز متعاقب ضایعات ایجاد شده در بیماری آلزایمر کمکی به بهبود علائم بیماری نمی نماید. کلمات کلیدی: آلزایمر، موش، آنژیوژنز، هیستوپاتولوژی

  بررسی اثر عصاره کامل جلبک اسپیرولینا بر تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان به سلول های شبه نورونی دکتر بنفشه اسمعیل زاده" "

< >