کتب و جزوات  دكتر بنفشه اسماعيل زاده  


  جراحی با استریوتاکس در موش صحرایی همراه با سلسله تصاویر متوالی ترجمه هراز 1390 ملیحه نوبخت، بنفشه اسمعیل زاده، سید محمدحسینی
در این کتاب به نحوه آماده سازی وسایل، مواد و حیوان برای استریو تاکسی می پردازد.همچنین طریقه قرار دادن حیوان در دستگاه و فیکس کردن آن جهت انجام جراحی روی مغز به خوبی توضیح و تصاویر واضح نشان می دهد

  بافت شناسی پایه جان کوئیرا2013 ترجمه آرتین طب 1392 ملیحه نوبخت، فاطمه مرادی، بنفشه اسماعیل زاده و.....
این کتاب مرجع اصلی بافت شناسی در تمام دانشگاههای علوم پزشکی دنیا و ایران می باشد.

  کلیات آناتومی عمومی تالیف بابا زاده 1393 مهدی مهدی زاده، سارا سلیمانی اصل، بنفشه اسماعیل زاده و .....
کتاب چه از نظر متن و چه تعدد وضوح تصاویررفرنس مناسبی برای تمام دانشجویان علوم پزشکی که درس اناتومی عمومی دارند، می باشد

  آناتومی گری برای دانشجویان جلد اول-تنه 2015 ترجمه آرتین طب 1393 مهدی مهدی زاده- باقر پور حیدر- بنفشه اسماعیل زاده و.......
این کتاب رفرنس اصلی اناتومی برای دانشجویان پزشکی در تمام دانشکده های پزشکی دنیا و ایران می باشد.

  آناتومی گری برای دانشجویان- جلد دوم- اندام 2015 ترجمه آرتین طب 1393 مهدی مهدی زاده- فاطمه مرادی- بنفشه اسماعیل زاده و.......
این کتاب رفرنس اصلی اناتومی برای دانشجویان پزشکی در تمام دانشکده های پزشکی دنیا و ایران می باشد.

  رویان شناسی پزشکی لانگمن-2015 ترجمه آرتین طب 1393 ملیحه نوبخت، مرتضی کروجی، بنفشه اسمعیل زاده،
این کتاب رفرنس اصلی جنین شناسی برای دانشگاههای علوم پزشکی تما دنیا و ایران می باشد.

   بافت شناسی پایه ( جان کوییرا)2016 ترجمه آرتین طب 1394 ملیحه نوبخت، بنفشه اسمعیل زاده و ......


< >