فعالیت های اجرایی  دكتر بنفشه اسماعيل زاده  


  معاونت پژوهشی گروه اناتومی گروه آناتومی دانشکده پزشکی بوشهر 1393 تا کنون
  مشاور دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی 1391 تا کنون
  مسئول واحد توانمندیهای اساتید مرکز مطالعات آموزش پزشکی 1396 تا کنون
  مدیر گروه علوم تشریح و پاتولوژی گروه علوم تشریح و پاتولوژی 1398

< >