دروس ارایه شده توسط  دکتر افشار بارگاهي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بیوشیمی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  کار آموزی در بیمارستان (ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی مقدماتی
علوم تغذیه ,
  سمینار(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی متابولیسم
علوم تغذیه ,
  پایان نامه(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  بیوشیمی دندانپزشکی ۱
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  بیوشیمی دندانپزشکی ۲
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  هورمون شناسی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,علوم آزمايش...
  آزمایشگاه بیوشیمی دندانپزشکی
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  بیوشیمی
پرستاری ,
  بیوشیمی
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  بیوشیمی
مامایی ,
  بیوشیمی
هوشبری (ناپیوسته) ,هوشبري ,
  بیوشیمی و تشخیص مولکولی(ارشدبیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
علوم آزمايشگاهي ,
  متابولیسم مواد سه گانه و اختلالات(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  بیوشیمی عمومی(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  آزمایشگاه بیوشیمی عمومی
علوم آزمايشگاهي ,
  روش های آزمایشگاهی شناخت و کار با دستگاه(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  آزمایشگاه هورمون شناسی
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  بیوشیمی پیشرفته بافت ها(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی مولکولی سلول(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آنزیم شناسی عمومی(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی دیسیپلین(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی غشا و انتقال(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی هورمون(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی بالینی(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  بیوشیمی کلیه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیئشیمی هورمون و تومر مارکرها(ارشد بیوشیمی)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  سایر فعالیت ها


< >