فعالیت های اجرایی  دکتر افشار بارگاهي  


  سرپرست آزمایشگاه بیوتکنولوژی دریا مرکز زیست فناوری دریایی- پژوهشکده زیست فناوری پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکنون- 1387
  دبیر علمی کارگاه كاربرد روشهاي محاسباتي در مدل سازي ماكرو مولكولهاي زيستي مرکز زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 11/11/ 1390
  دبیر علمی کارگاه نانو بیوتکنولوژی مرکز زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1391
  دبیر علمی کارگاه الکتروفورز دو بعدی مرکز زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1391
  عضو شورای مرکز زیست فناوری دریایی خلیج فارس مرکز زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1388 تاکنون

< >