جوایز و افتخارات  دکتر مهرزاد بحتويي  


  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1387 ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، ریاست دانشگاه - معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه ، 1387 ، گواهی رسمی
  پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1386 ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، ریاست دانشگاه - معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه ، 1386 ، گواهی رسمی
  پژوهشگر نمونه علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1385 ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، 1385 ، گواهی رسمی
  عضو "گروه برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهردر سال 1388" ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، 1388 ، گواهی رسمی
  رتبه اول فرآیند برتر دا نشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1388 ، دا نشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، 1388 ، گواهی رسمی

< >