پایان نامه ها  دکتر مهرزاد بحتويي  


  بررسی سطح سرمی ویتامین د در بیماران آسمی بزرگسال و ارتباط آن با شدت بیماری سید ساسان محمودی دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" دکتر نیلوفر معتمد"
  بررسی ارزش تشخیصی APACHI II SCORE جهت پیشکویی پیامد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلی و جراحی بیمارستان فاطمه زهرا(س) بوشهر حسین حیدری دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" "
  بررسی بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان علی اصغر(ع) شیراز ساناز صبوری دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" "
  بررسی نقش درمانی N-Acetylcystein خوراکی در درمان بیماران مبتلا به سینوزیت تحت حاد غلامحسین منورصادق دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" "
  بررسی شیوع مصرف دخانیات ، مواد و اکستازی و علل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهر بوشهردر سال 85 مهسا رضوی- حسن ملکی زاده دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" دکتر نیلوفر معتمد"
  بررسی اسپیرومتری بیماران تالاسمی ماژور در شهرستان بوشهر مریم جواهرطلب دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" "
  بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی بوشهر در مورد کیفیت آموزش درمانگاهی مهرسا هادی زاده دکترای پزشکی عمومی دکتر مهرزاد بحتوئی" دکتر نیلوفر معتمد"

< >