مقالات  دکتر مهرزاد بحتويي  


  Tc99m-hexakis methoxy isobutyl isonitril scintigraphy and bronchoalveolar fluid lactic dehydrogenase in pulmonary tuberculosis Hellenic Journal of Nuclear Medicine

  Tc99m-hexakis methoxy isobutyl isonitril scintigraphy and bronchoalveolar fluid lactic dehydrogenase in pulmonary tuberculosis Hellenic Journal of Nuclear Medicine Volume 11. Number 2. May – August 2008. P 110-113 Mehrossadat Alavi, Ali Farid Emad, Mehrzad Bahtouee سوم از سه نفر

  99m Tc- MIBI Lung Scintigraphy in the assessment of Pulmonary Involvement in Interstitial Lung Disaese and its comparison with Pulmonary Function Tests and High-Resolution Computed Tomography: A Preliminary Study Medicine (Baltimore) NOV; 94 (47): e2082-2015 Bahtouee M, Saberifard J, Javadi H, Nabipour I, Raeisi A, Assadi A, Assadi M, Eftekhari M اول از هشتم

  99m Tc- IgG Lung Scintigraphy in the assessment of Pulmonary Involvement in Interstitial Lung Disaese and its comparison with Pulmonary Function Tests and High-Resolution Computed Tomography: A Preliminary Study Iran J Radiol Aug 5; 12(4): e14619-2015 Bahtouee M, Saberifard J, Javadi H, Nabipour I, Malakizadeh H, Monawarsadegh G, Ilkhani Pak H, Sadeghi A, Assadi M اول از نهم

  The relationship between nocturnal hypoxemia and left ventricular ejection fraction in congestive heart failure patients Hindawi Publishing Corporation, Sleep Disorders Vol 2014, Aticle ID= 978358, 6 pages -2014 Mohammad Mirzaaghazadeh, mehrzad Bahtouee, Fariba mehdiniya, Nasrollah Maleki, Zahra Tavosi دوم از پنجم

  بررسی عملکرد بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II Score فصلنامه علمی پژوهشی طب جنوب سال پانزدهم، شماره 4، صفحه 326-317 ( زمستان 1391) مهرزاد بحتوئی، حسین حیدری، نیلوفر معتمد، عبدالرسول انوری پور، حسین فرزام اول از پنجم

  پراکندگی فاصله QT در نوار قلب در دیابت ملیتوس دو فصلنامه علمی پژوهشی طب جنوب سال دوم، شماره اول، صفحه23-19 (شهریور 1378) اول از دو نفر

  ازدیاد وزن و چاقی در کارکنان صنعت نفت جزیره خارگ دو فصلنامه علمی پژوهشی طب جنوب سال پنجم، شماره 1، صفحه 81-73 ( شهریور 1381) حسین فخرزاده، مهرزاد بحتوئی، پیمان فرید نیا، مریم طائب دوم از چهارم

  حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسمهای عفونت زای دستگاه ادراری در بیماران بزرگسال سرپایی در شهر بوشهر دو فصلنامه علمی پژوهشی طب جنوب سال دهم، شماره 2، صفحه 158-153 (اسفند 1386) محمد زکی عباسی، مهرزاد بحتوئی، کتایون وحدت، مریم توکلی، فاطمه دالکی دوم از پنج نفر


< >