علاقه مندیها  دکتر مهرزاد بحتويي  


  فعالیت در زمینه آموزش پزشکی - اعم از حیطه های آموزشی و پژوهش در آموزش


  آموزش پزشکی عمومی به صورت تئوری و عملی، در آزمایشگاه و در بالین


  آموزش تخصصی بیماریهای ریوی به دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی


  انجام پژوهشهای مرتبط به آموزش پزشکی/ هدایت پایان نامه های پزشکی عمومی و تخصصی ریه< >