فعالیت های اجرایی  دکتر مهرزاد بحتويي  


  سرپرست مدیریت پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1378-1379
  معاون بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1384-1385
  رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1385-1389
  مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1385-1387
  عضو شورای آموزش پزشکی عمومی کشور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1385-1387
  عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1385-1389
  عضو کمیسیون معین شورای آموزش پزشکی عمومی کشور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1387-1389
  عضو شورای نظارت برتدوین استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی ایران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1385-1386
  عضو کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1391
  رئیس شورای اخلاق در پژوهش مدیریت پژوهشی مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1378-1379
  عضو شورای اخلاق در پژوهش مدیریت پژوهشی مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1385-1386
  عضو شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1385-1389

< >