تحصیلات  دکتر اعظم امینی  


  دکترای حرفه ای پزشکی عمومی علوم پزشکی شیراز ایران 1365 1372
  تخصص داخلی علوم پزشکی شیراز ایران 1375 1379
  فوق تخصصی روماتولوژی علوم پزشکی مشهد ایران 1383 1385

< >