تحصیلات  دکتر زهرا اكبری  


  کارشناسی ارشد .فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1379 1382
  دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران 1382 1388

< >