کتب و جزوات  دكتر محمد عبدالهي  


  فیزیک التراسوند حکیم هیدجی 1389 محمد عبدالهی، حسین صابری انوار، مریم عطارد
کتابی در مورد مباحث فیزیکی پایه در تشکیل تصویر التراسوند

دریافت فایل پیوست

< >