ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زنان

 

 

برنامه جامع آموزش بالینی

برنامه جامع ارزیابی عملکرد و ارتقا کیفیت سیستم آموزشی

 

برنامه کلی گروه زنان

 طرح درس  کارآموزی

طرح درس کارورزی

طرح درس کارآوزی

طرح درس عملی آ یو دی

طرح درس کارورزی عملی

مقررات آموزشی گروه


  فهرست اساتید  زنان

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۲
< >