ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ویروس شناسی

 

طرح درسها

طرح درس تئوری ویروس شناسی پزشکی(ارشد میکروب شناسی)

طرح درس عملی ویروس شناسی پزشکی(ارشد میکروب شناسی)

 


برنامه کلاسی

 تئوری ویروس شناسی پزشکی(ارشد میکروب شناسی)

عملی ویروس شناسی پزشکی(ارشد میکروب شناسی)

 


  فهرست اساتید   ویروس شناسی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۳
< >