ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.جراحی

 

 

برنامه جامع آموزش بالینی

برنامه جامع ارزیابی عملکرد و ارتقا کیفیت سیستم آموزشی

 

 طرح درس  کارآموزی

طرح درس کارورزی

طرح درس بلاک جراحی

طرح درس کارآوزی جراحی پزشکی عمومی

طرح درس کاروزی جراحی پزشکی عمومی

طرح درس کاراموزی دستیاری جراحی

مقررات آموزشی گروه                                                                                         


  فهرست اساتید   جراحی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۱
< >