ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی

مقطع: دکترا تخصص
رشته پزشكي اجتماعي يك شاخه تخصصي پزشكي است كه دانش ، نگرش و مهارت فراگيران را در زمينه سنجش نيازهاي سلامت كنوني و آينده،مشاركت در تدوين و اجراي مداخله براي رفع نيازها و ارزشيابي بر نامه ها ، در راستاي توسعه پايدار ملي ارتقا مي دهد .    فهرست دروس   دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی

  نظام هاي سلامت در جهان و ایران
  سلامت و محیط زیست
  جمعيت شناسي
  مدیریت در نظام سلامت
  اصول اپیدمیولوژی
  آینده شناسی در سلامت
  اصول مدیریت
  ارزیابی،تشخیصو درمان مبتنی بر جامعه
  مدیریت بیماری های واگیر و غیر واگیر در ایران
  مبانی رفاه اجتماعی
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 1
  سلامت مدارس
  ارتباطات و آموزش سلامت
  سلامت سالمندان
  مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
  سلامت خانواده
  اخلاق و حقوق سلامت
  اصول تغذیه در جمعیت ها و جامعه
  (HMIS) مدیریت اطلاعات سلامت
  روانشناسی جمعیت
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2
  اپيدميولوژي پيشرفته
  سیاست گذاری در سلامت
  اقتصاد سلامت(1)
  مدیریت بلایا
  اقتصاد سلامت(2)
  مدیریت جامع کیفیت
  مدیریت در نظام سلامت
  جامعه شناسی پزشکی1
  تعیین کننده های اجتماعی سلامت
  سیمای سلامت و جغرافیای بیماریهای ایران
  مدیریت آکسفورد
  جامعه شناسی و فرهنگ سلامت
  تدریس آکسفورد
  اصول و راهبردهای پیشگیری و ارتقای سلامت
تعداد بازدید:   ۳
< >