ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

دستیاری تخصص بیماری‌های داخلی

مقطع: دکترا تخصص
بيماريهاي داخلي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانش آموختگان آن با كسب دانش ، مهار ت، نگرش و رفتارهاي لاز م ،در جهت پيشگيري، ارزيابي، تشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيماري هاي داخلي اقدام مي نمايند.  

تاریخچه:

آموزش تخصصی طب داخلی به عنوان یکی از قدیمی ترین رشته های تخصصی، بیش از یک قرن است که در دنیا راه اندازی شده است. ایـن تخـصص در ایران بعد از سال ۱۳۳۰ آغاز به کار نموده است.  به مرور زمان رشـته هـای تخصـصی بیماری های عفونی و گرمسیری، نورولوژی و قلب و عروق از این تخصص جدا شدند.

دوره آموزش تخصصی:

طول دوره «چهار سال» است. این رشته به عنوان یک رشته مادر دارای حجم زیادی از دروس می باشد که لازم است متخصص داخلی بر آنها مسلط باشد. همچنین در دوره رزیدنتی کشیک های فشرده با تعداد زیاد بیمار، از ویژگی های آن است.

بازار کار و آینده شغلی:

با راه اندازی رشته های فوق تخصصی و نبود یک سیستم ارجاع در نظام بهداشتی درمانی کشور وضـعیت نامناسـبی از نظـر آمـوزش طـب داخلی عمومی و جایگاه یک متخصص داخلی در این سیستم ایجاد شده است. از این رو به نظر می رسد آینده شغلی این متخصصین به خصوص در شهرهای بزرگ وضعیت مناسبی نخواهد داشت. اما برای رشته های فوق تخصصی این رشته وضعیت کاملا متفاوت است و هنوز تعداد زیادی مورد نیار است.

رشته های فوق تخصصی مشتق از رشته:

بیماری های غدد درون ریز، بیماری های گوارش، بیماری های کلیه، بیماریهای مفاصل و بافت همبند، بیماریهای خون و انکولـوژی، بیماریهـای ریـه و بیماریهای قلب و عروق.
< >