ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

دستیاری تخصص بیماری‌های داخلی

مقطع: دکترا تخصص
بيماريهاي داخلي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانش آموختگان آن با كسب دان ش ، مهار ت، نگرش و رفتارهاي لاز م ،در جهت پيشگيري، ارزيابي، تشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيماري هاي داخلي اقدام مي نمايند.  

بيماريهاي داخلي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانش آموختگان آن با كسب دانش ، مهار ت، نگرش و رفتارهاي لاز م ،درجهت پيشگيري، ارزيابي، تشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيماري هاي داخلي اقدام مي نمايند
< >