ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.كار آموزي كودكان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 RDS دکتر سيدمحمدصالح طبيب 1/83 MB دانلود
2 teratogenicity دکتر سيدمحمدصالح طبيب 736/50 kB دانلود
3 asphyxia دکتر سيدمحمدصالح طبيب 1/25 MB دانلود
4 neonatal sepsis دکتر سيدمحمدصالح طبيب 1/32 MB دانلود
5 torch دکتر سيدمحمدصالح طبيب 20/76 MB دانلود
6 supplements دکتر سيدمحمدصالح طبيب 275/00 kB دانلود
7 fluid therapy دکتر سيدمحمدصالح طبيب 73/50 kB دانلود
8 jaundice دکتر سيدمحمدصالح طبيب 2/58 MB دانلود
9 IUGR دکتر سيدمحمدصالح طبيب 5/90 MB دانلود
10 asthma دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
11 urticaria دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
12 allergic rhinitis دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
13 Eczema دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
14 pnomonia دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
15 Bronchiolitis دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
16 Anaphylaxis دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
17 Serum sickness دکتر افشين شيركاني 42/50 kB دانلود
18 Immunodeficiency دکتر افشين شيركاني 43/00 kB دانلود
19 asthma دکتر افشين شيركاني 3/37 MB دانلود
20 allergic rhinitis دکتر افشين شيركاني 1/44 MB دانلود
21 Anaphylaxis دکتر افشين شيركاني 597/80 kB دانلود
22 Serum sickness دکتر افشين شيركاني 121/13 kB دانلود
23 urticaria دکتر افشين شيركاني 705/30 kB دانلود
24 Immunodeficiency دکتر افشين شيركاني 525/06 kB دانلود
25 Atopic dermatitis دکتر افشين شيركاني 3/29 MB دانلود
26 pnomonia دکتر افشين شيركاني 2/82 MB دانلود
27 Bronchiolitis دکتر افشين شيركاني 413/50 kB دانلود
28 آسم طرح درس دکتر افشين شيركاني 52/50 kB دانلود
29 رینیت آلرژیک طرح درس دکتر افشين شيركاني 52/00 kB دانلود
30 طرح درس آنافیلاکسی دکتر افشين شيركاني 52/50 kB دانلود
1 2
      
< >