ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسي(4126)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی دکتر بهرام احمدی 64/59 kB دانلود
2 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی دکتر بهرام احمدی 101/00 kB دانلود
3 Superficial fungal infection slides دکتر بهرام احمدی 15/54 MB دانلود
4 Dermatophytosis دکتر بهرام احمدی 12/19 MB دانلود
5 subcutaneous دکتر بهرام احمدی 8/31 MB دانلود
6 Systemic fungal infection دکتر بهرام احمدی 1/29 MB دانلود
1
      
< >