ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.باكتري شناسي سيستماتيك 1(4114)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology. Latest edition, Mc Grow Hill دکتر سعيد تاج بخش ----
2 Archer GL. Principle and Practice of Infectious Diseases. Mandell ML, et al. (Editors). Latest edition, Churchill Livingstone دکتر سعيد تاج بخش ----
3 Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. Latest edition, Elsevier Mosby دکتر سعيد تاج بخش ----
4 Salyers AA, Whitt DD. Bacterial Pathogenes. Latest edition, AM Press دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >